Hide

Summera tal

Givet en sekvens av $n$ st icke-negativa heltal så vill vi hitta de $n/2$ största talen och summera dessa. (Om $n$ är udda, så vill vi summera de $(n+1)/2$ största talen i sekvensen.) Du kan förutsätta att $n<10^6$, att inget tal i sekvensen överstiger 100000, samt att svaret inte kommer att överstiga $10^9$.

Indata

Indata består av ett heltal $n$ som anger antal tal i sekvensen. Därefter följer $n$ heltal separerade med mellanslag.

Utdata

Utdata ska bestå av ett enda heltal som anger den sökta summan.

Sample Input 1 Sample Output 1
5
5 3 2 1 1
10
Sample Input 2 Sample Output 2
9
1 14 67 83 42 6 17 33 91
316
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Author
Johan Boye
Source KTH CSC Javaprogrammering för Pythonprogrammerare, javap15
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in