Hide

Problem G
Fönster

Allt eftersom man öppnar fler och fler fönster täcker dessa allt större yta av skärmen. Frågan är nu: Exakt hur stor yta täcker fönstren? Detta är inte trivialt att räkna ut eftersom fönster kan överlappa varandra helt eller delvis, som på bilden nedan.

\includegraphics[width=8cm]{windows.jpg}

Denna uppgift går ut på att, givet storlekarna på alla fönster, räkna ut hur många $\mbox{pixel}^2$ fönstren tillsammans täcker på skärmen.

Indata

Indata inleds med ett heltal $n$, som anger antalet fönster. Därefter följer $n$ rader med beskrivningar av fönstrens storlek. Varje sådan rad innehåller fyra tal, $x_1$, $y_1$, $x_2$ och $y_2$, där $(x_1, y_1)$ är koordinaterna för fönstrets nedre vänstra hörn, och $(x_2, y_2)$ är koordinaterna för fönstrets övre högra hörn. Du kan förutsätta att $1\leq n \leq 1000$, att alla koordinater är mellan 0 och 10000 (inklusivt), samt att $x_1<x_2$ och $y_1<y_2$.

Utdata

Utdata ska bestå av ett enda heltal som anger arean på den yta av skärmen som täcks av fönster.

Sample Input 1 Sample Output 1
2
0 0 2 2
1 1 3 3
7
Sample Input 2 Sample Output 2
5
0 1 3 4
0 5 2 7 
2 3 4 5
1 0 2 6
6 6 8 8
22

Please log in to submit a solution to this problem

Log in