This course offering ended 2013-12-31

Tillämpad datalogi – DD1320/tildav13

Teachers

Alexander Baltatzis Teaching Assistant
Emma Enström Teaching Assistant
Linda Kann Teaching Assistant
Marcus Dicander Teaching Assistant
Philip Sköld Teaching Assistant
Sangxia Huang Teaching Assistant